Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Εξέταση, προαγωγή, απόλυση μαθητών Γυμνασίου


Π.Δ. 465/1981

Περί του τρόπου προαγωγής, απολύσεως και εξετάσεων των μαθητών των Γυμνασίων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 § 6 του Ν. 309/ 1976 "περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως".
2. Τις διατάξεις των §§ 1 και 4 της Π. 2771/80 (ΦΕΚ 491, τ. Β` της 21.5.80 κοινής αποφάσεως του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων "περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".
3. Την πράξη 20/1981 του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε. ), στην οποία διατυπώθηκε η σχετική γνώμη του σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν. 186/1975.
4. Τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της `Επικρατείας, η οποία περιέχεται στην 467/1981 πράξη του, με πρόταση του αρμόδιου Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε :
Άρθρο 1
Χαρακτηρισμός Μαθημάτων που διδάσκονται στο Γυμνάσιο
Παρ. 1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Γυμνάσιο, δημόσιο και ιδιωτικό, ημερήσιο και εσπερινό, κατατάσσονται σε δυο ομάδες ως εξής :
Μαθήματα Α' ομάδας (Βασικά) : α) Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, β) Η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, γ) τα Μαθηματικά, δ) τα Θρησκευτικά, ε) η Ιστορία, στ) τα Στοιχεία. Δημοκρατικού Πολιτεύματος, ζ) η Φυσική, η) η Χημεία, θ) η Γεωγραφία - Γεωλογία. ι) η Ανθρωπολογία -- Υγιεινή, ια) η Βιολογία, ιβ) η Ξένη γλώσσα. Μαθήματα Β' ομάδας (μη Βασικά ) : α) ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός, β) η Φυσική Αγωγή, γ) η Μουσική, δ) τα Καλλιτεχνικά, ε) τα μαθήματα Τεχνολογίας, στ) η Οικιακή Οικονομία.
Άρθρο 2
Βαθμολογική κλίμακα αξιολογήσεως
Παρ. 1. Η βαθμολογική κλίμακα αξιολογήσεως της γραπτής και προφορικής επιδόσεως των μαθητών σε κάθε μάθημα είναι : 1 - 20.
Παρ. 2. Κατώτατο βαθμολογικό όριο προαγωγής ή απολύσεως για κάθε μάθημα και κατά την εξαγωγή του ετησίου αποτελέσματος είναι ο βαθμός δέκα ( 10 ).
Παρ. 3. Ή βαθμολόγηση της επιδόσεως των μαθητών γίνεται με ακέραιους αριθμούς. Κατά την εξαγωγή όμως των μέσων όρων το τυχόν κλασματικό μέρος του βαθμού, εφόσον είναι ίσο η μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, λογίζεται ως ακέραιη μονάδα και προστίθεται στο ακέραιο μέρος του, αλλιώς παραλείπεται.
Παρ. 4. Ο γενικός βαθμός ετήσιας προόδου είναι ο μέσος όρος των βαθμών των μαθημάτων των δυο ομάδων του προηγούμενου άρθρου, ο όποίος αναγράφεται στα υπηρεσιακά βιβλία. έντυπα και τίτλους με το τυχόν Κλασματικό του μέρος. Ο βαθμός αυτός επισημαίνεται με τους χαρακτηρισμούς : "Ανεπαρκώς" "Μέτρια", "Καλά", "Πολύ Καλά", "Άριστα". Το κατώτατο βαθμολογικό όριο του κάθε χαρακτηρισμού ορίζεται ως εξής :
α) "Ανεπαρκώς" 01
β) "Μέτρια" 10
γ) "Καλά" 12 1/2
δ )"Πολύ καλά" 15 1/2
ε) "Άριστα" 18 1/2
Άρθρο 3
Έλεγχος της προόδου των μαθητών
Γενική Διάταξη
Η πρόοδος των μαθητών στα διδασκόμενα μαθήματα ελέγχεται με προφορικές και γραπτές ολιγόλεπτες ή ωριαίες δοκιμασίες κατά τη διάρκεια του έτους προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάρτιση των μαθητών σε κάθε μάθημα, η κριτική αφομοίωση των διδασκομένων και γενικά η επιδιωκόμενη κατά το αναλυτικό πρόγραμμα πρόοδος αυτών.
Με βάση τα αποτελέσματα, που προκύπτουν από τον έλεγχο αυτόν, καθορίζεται η προαγωγική εξέλιξη των μαθητών.
Παρ. 1. Κατά την προφορική δοκιμασία αξιολογούνται και βαθμολογούνται : α ) η επιμέλεια των μαθητών, β ) η ειδική επίδοσή τους στο μάθημα της ημέρας και γ) η ενεργητική συμμετοχή τους σ' όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του μαθήματος.
Οι διδάσκοντες οφείλουν με προσωπική τους ευθύνη να μεριμνούν ώστε στις προφορικές δοκιμασίες να υποβάλλονται κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου σ' όλα τα μαθήματα όλοι οι μαθητές χωρίς εξαίρεση. Κάθε παράλειψη στο σημείο αυτό ελέγχεται επιμελώς από το Δ/ντη του Σχολείου και τα αρμόδια για το σκοπό αυτόν εποπτικά όργανα.
Παρ. 2. Για τον έλεγχο της επιμέλειας και της επιδόσεως των μαθητών σε κάθε μάθημα ή κλάδο μαθήματος κατά τη διάρκεια κάθε τριμήνου, εκτός από την καθημερινή εξέταση στο μάθημα της ημέρας, που μπορεί να είναι προφορική ή ολιγόλεπτη (10 - 15) γραπτή εξέταση, διενεργούνται και ωριαίες γραπτές δοκιμασίες, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις επόμενες παραγράφους,
Παρ. 3. Η ολιγόλεπτη γραπτή εξέταση διενεργείται χωρίς προειδοποίηση σε θέματα που λαμβάνονται από την ύλη του μαθήματος της ημέρας και προϋποθέτουν απαντήσεις, τις οποίες μπορούν οι μαθητές να διατυπώνουν στο χρόνο που διατίθεται για την εξέταση αυτή.
Οι ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις(TESTS) διεξάγονται χωρίς περιορισμό κατά την κρίση του καθηγητή που διδάσκει το μάθημα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: (Το εδάφιο αυτό 3 παρατίθεται όπως αντικαταστάθηκε, με την § 1 του άρ. 1 του Π.Δ. 268/82).
Παρ. 4. Οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες διεξάγονται χωρίς καμιά προειδοποίηση των μαθητών στην ύλη του μαθήματος της ημέρας που προορίζεται για εξέταση. Οι δοκιμασίες αυτές διεξάγονται σε όλα τα μαθήματα της Α' ομάδας, καθώς και στην Οικιακή Οικονομία και στο Σχέδιο του μαθήματος των Καλλιτεχνικών της Β' ομάδας, υποχρεωτικά δύο φορές μέσα στο διδακτικό έτος, τη μία οπωσδήποτε στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου και την άλλη στη διάρκεια του δευτέρου {(ή του τρίτου τριμήνου κατά την κρίση του καθηγητή, που διδάσκει το μάθημα)}.
Αν ένα μάθημα διδάσκεται σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα επί ένα και μισό τρίμηνο και βαθμολογείται αυτοτελώς, τότε διεξάγεται τουλάχιστον μία γραπτή δοκιμασία του τύπου αυτού σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. ( Όπως αντικαταστάθηκει με την § 2 του άρ. 1 του Π.Δ. 268/82).
Παρ. 5. Στις ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις και στις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι μαθητές της τάξεως ή του τμήματος. Μαθητής που απέχει αδικαιολόγητα από τις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες θεωρείται ότι εξετάστηκε και βαθμολογήθηκε με τον κατώτατο βαθμό επιδόσεως.
Μαθητής που απέχει δικαιολογημένα από τη διενέργεια ωριαίας γραπτής δοκιμασίας καλείται να υποστεί τη γραπτή αυτή δοκιμασία σε πρώτη ευκαιρία κατά την κρίση του καθηγητή πού διδάσκει το μάθημα.
(Όπως διαμορφώθηκε με την § 3 του άρ. 1 του Π.Δ. 268/82).
Παρ. 6. Για τις τάξεις ή τα τμήματα τάξεων, στις οποίες λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών οι δυνατότητες επιτηρήσεως των μαθητών για την αδιάβλητη διεξαγωγή της γραπτής δοκιμασίας είναι περιορισμένες, ορίζονται διαφορετικά αλλά ισοδύναμα κατά το δυνατό θέματα, τα οποία κατανέμονται κατά τέτοιο τρόπο, που οι μαθητές που κάθονται στο ίδιο θρανίο να διαπραγματεύονται διαφορετικά θέματα.
Παρ. 7. Για τη διενέργεια των ωριαίων γραπτών δοκιμασιών απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση του Διευθυντή του Γυμνασίου από τον διδάσκοντα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση πολλών τέτοιων δοκιμασιών κατά την ίδια εβδομάδα ή κατά το τέλος κάθε τριμήνου.
Δεν επιτρέπεται να διεξάγονται περισσότερες από μια γραπτή δοκιμασία κατά τη διάρκεια του ημερήσιου διδακτικού προγράμματος και οπωσδήποτε όχι περισσότερες από τρεις (3) κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου διδακτικού προγράμματος για τους ίδιους μαθητές. ( Όπως διαμορφώθηκε με την § 4 του άρ. 1 του Π.Δ. 268/82).
Παρ. 8. Τα γραπτά δοκίμια των ανωτέρω γραπτών εξετάσεων και δοκιμασιών διορθώνονται από τον διδάσκοντα, τίθενται υπόψη των μαθητών για να ενημερωθούν ως προς την επιτυχή ή όχι ανάπτυξη του θέματος και παραδίδονται στο Διευθυντή του Γυμνασίου για φύλαξη μέχρι το τέλος του σχολικού έτους. Επίσης τίθενται υπόψη των γονέων, εφόσον το ζητήσουν.
Άρθρο 4
Τριμηνιαίοι βαθμοί επιδόσεως των μαθητών
Παρ. 1. Καθένας από τους διδάσκοντες αξιολογεί την επιμέλεια και την επίδοση των μαθητών του στο μάθημα που διδάσκει, αφού συνεκτιμήσει το βαθμό της ενεργητικής και θετικής συμμετοχής τους σε όλες τις φάσεις της διεξαγωγής του μαθήματος στο σχολείο και της εκπληρώσεως των υποχρεώσεών τους για εργασίες στο σπίτι, σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα, την προφορική επίδοσή τους που προκύπτει από τις προφορικές εξετάσεις και τις ολιγόλεπτες γραπτές εξετάσεις και την επίδοσή τους στις ωριαίες γραπτές δοκιμασίες.
Σε περίπτωση που ελλείπει ένα από τα ανωτέρω στοιχεία, ο βαθμός τριμηνιαίας επιδόσεως του μαθητή για το μάθημα αυτό διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων.
Παρ. 2. Πέντε μέρες το αργότερο μετά τη λήξη κάθε τριμήνου ο αρμόδιος καθηγητής καταθέτει στο Διευθυντή του σχολείου ιδιαίτερη κατάσταση για κάθε τάξη ή τμήμα τάξεως με τους τριμηνιαίους βαθμούς επιδόσεως των μαθητών του, για το τρίμηνο που έληξε.
Στην περίπτωση που από την ονομαστική κατάσταση λείπει ο βαθμός μαθητή, ο καθηγητής δικαιολογεί στην κατάσταση την έλλειψη αυτή.
Παρ. 3. Για μάθημα που διδάχθηκε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους λιγότερο από ένα πλήρες και συνεχές τρίμηνο δεν κατατίθεται βαθμολογία.
Παρ. 4. Για μάθημα που διδάσκεται επί ένα και μισό τρίμηνο κατατίθεται τριμηνιαίος βαθμός του και για το μισό τρίμηνο διδασκαλίας του.
Παρ. 5. Με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου η βαθμολογία των μαθητών, η οποία περιλαμβάνεται στις ανωτέρω καταστάσεις, καταχωρίζεται χωρίς καθυστέρηση και με ιδιαίτερη προσοχή στο ατομικό δελτίο των μαθητών και απαγορεύεται στο εξής οποιαδήποτε μεταβολή της.
Παρ. 6. Ο τριμηνιαίος βαθμός της Εκθέσεως, που αποτελεί κλάδο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των βαθμών όλων των εκθέσεων, τις οποίες έγραφε ο μαθητής κατά τη διάρκεια του τριμήνου που έληξε.
Μία από τις εκθέσεις κάθε τριμήνου γράφεται σε ιδιαίτερο φύλλο χάρτου και μετά τη διόρθωσή της κατατίθεται στο Διευθυντή του Γυμνασίου, για να φυλαχτεί μαζί με τα γραπτά δοκίμια των άλλων μαθημάτων. (Όπως αντικαταστάθηκε με την § 2 του άρ. 2 του Π.Δ. 268/82.)
Παρ. 7. Μαθητές τυφλοί, κωφοί ή βαρήκοοι και όσοι πάσχουν από μόνιμη ή παροδική σωματική αναπηρία ή ειδική διαταραχή του λόγου (λεγασθένεια, δυσλεξία ) αποδεικνυόμενα, όταν δεν είναι προφανή, από ειδικό Διαγνωστικό Κέντρο, εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους και αξιολογούνται με βάση ένα από τα δύο προβλεπόμενα είδη δοκιμασίας και μόνο.
Παρ. 8. Η εκτίμηση τη επιδόσεως των μαθητών που προέρχονται από ξένα σχολεία της Αλλοδαπής ή της ημεδαπής ή σχολεία στα οποία εφαρμόζεται δίγλωσσο πρόγραμμα διδασκαλίας στο εξωτερικό βασίζεται :
α) Στο βαθμό της ενεργητικής συμμετοχής τους στις διάφορες φάσεις της διδασκαλίας του μαθήματος στο σχολείο.
β) Στην προφορική τους εξέταση.
Για την εκτίμηση της επιδόσεως των μαθητών αυτών λαμβάνεται υπόψη και η τυχόν συμμετοχή τους σε γραπτή δοκιμασία που γι` αυτούς ορίζεται προαιρετική.
Άρθρο 5
Ενημέρωση των κηδεμόνων για την τριμηνιαία επίδοση των μαθητών
Στο τέλος του Α' και Β' τριμήνου και μετά την καταχώριση των βαθμών στα Ατομικά Δελτία των μαθητών καλούνται οι κηδεμόνες τους προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με όλα τα στοιχεία της σχολικής καταστάσεως των μαθητών και να τεθεί υπόψη τους ενημερωμένος ο σχετικός ετήσιος ατομικός έλεγχος.
Άρθρο 6
Βαθμός ετήσιας προόδου των μαθητών κατά μάθημα
Οι Παρ. 1 και 2 καταργήθηκαν με το άρθρο 5 του Π.Δ. 429/91 (ΦΕΚ 156 Α`).
Παρ. 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο λείπει ο ένας από τους τρεις τριμηνιαίους βαθμούς επιμέλειας και επιδόσεως σε ένα μάθημα, ο βαθμός ετήσιας προόδου του μαθήματος αυτού είναι ο μέσος όρος των δυο άλλων τριμηνιαίων βαθμών του μαθητή.
Αν υπάρχει ένας μόνον τριμηνιαίος βαθμός επιμέλειας και επιδόσεως για ένα μαθητή σε κάποιο μάθημα, ως βαθμός ετήσιας προόδου του στο μάθημα αυτό θεωρείται ο τριμηνιαίος αυτός βαθμός.
Παρ. 4. Αν δεν κατατέθηκε τριμηνιαίος βαθμός σε κάποιο μάθημα και στα τρία τρίμηνα χωρίς υπαιτιότητα του μαθητή και η φοίτησή του έχει χαρακτηρισθεί επαρκής, ο Δ/ντης του Σχολείου συγκροτεί υπό την προεδρία του τριμελή επιτροπή από δυο καθηγητές της ίδιας ή συγγενικής προς το μάθημα ειδικότητας, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση του μαθητή στην ύλη του τρίτου τριμήνου του οικείου μαθήματος, το αποτέλεσμα της οποίας αποτελεί τον ετήσιο βαθμό επιδόσεως του μαθήματος. Αν ο μαθητής δεν προσέλθει στην εξέταση αυτή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας διεξαγωγής των παραπεμπτικών εξετάσεων, βαθμολογείται. με μονάδα και εξάγεται το αποτέλεσμα με ειδική πράξη του Συλλόγου.
Άρθρο 7
Εξαγωγή αποτελέσματος ετήσιας προόδου των μαθητών
Η εξαγωγή του τελικού ετήσιου αποτελέσματος των μαθητών του Γυμνασίου ενεργείται όπως ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Παρ. 1. Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως:
α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα των ομάδων Α' και Β' ετήσιο βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).
β) Όταν υστερεί σε 1 ως 4 οποιαδήποτε μαθήματα και έχει Μ.Ο. των μαθημάτων της Α' μόνο ομάδας τουλάχιστον πλήρες δεκατρία (13 ).
Παρ. 2. Ο μαθητής παραπέμπεται σε γραπτή ή προφορική κατά περίπτωση εξέταση στα μαθήματα που δεν επέτυχε βαθμό προαγωγής ή απολύσεως, όταν υστερεί σε ένα ως τέσσερα (4) το πολύ οποιαδήποτε μαθήματα και δεν πληρούται ο όρος που προβλέπουν οι διατάξεις του Εδαφίου β της προηγουμένης παραγράφου.
Παρ. 3. Μαθητής που δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απολύσεως οπότε οφείλει να φοιτήσει και πάλι στην ίδια τάξη, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του παρόντος Π. Δ/τος.
Παρ. 4. Παραπομπή, με οποιαδήποτε μορφή, των αποτελεσμάτων ετήσιας προόδου των μαθητών σε δευτεροβάθμια κρίση, δεν επιτρέπεται.
Παρ. 5. Η παραπεμπτική εξέταση μαθητών σε μαθήματα της Β' ομάδας γίνεται προφορικά από Επιτροπή δυο καθηγητών της ίδιας ή συγγενικής ειδικότητας υπό την προεδρία του Δ/ντή του Σχολείου, η οποία συγκροτείται από τον ίδιο.
Παρ. 6. Κατά την εξαγωγή του αποτελέσματος παραπεμπτικής εξετάσεως νέα παραπομπή δεν επιτρέπεται με παράλληλη τήρηση των διατάξεων της παραγρ. 3 του άρθρου 12 του παρόντος Π.Δ.
Άρθρο 8
Παραπεμπτικές, Επαναληπτικές Κατατακτήριες Εξετάσεις
Οι Παρ. 1-7 τροποποιήθησαν με το Π.Δ. 182/1984
Παρ. 8. Τα θέματα, που δίνονται για διαπραγμάτευση στους μαθητές υπαγορεύονται και γράφονται σε φύλλο χάρτου σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Σχολείου και την υπογραφή του Δ/ντή του Σχολείου.
Παρ. 9. Τα τυχόν συνοδευτικά των θεμάτων κείμενα αναγράφονται στον πίνακα ή διανέμονται φωτοτυπημένα ή πολυγραφημένα στους μαθητές, οι οποίοι τα παραδίνουν στον επιτηρητή αμέσως μετά τη λήξη της εξετάσεως.
Παρ. 10. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αμέσως μετά το τέλος των γραπτών εξετάσεων, παραδίνονται από τον επιτηρητή καθηγητή στο Διευθυντή του Γυμνασίου, ο οποίος ορίζει ημέρα και ώρα βαθμολογήσεώς τους, η οποία πραγματοποιείται απαραίτητα στο σχολείο μόνο. Κατά την ημέρα αυτή τα γραπτά βαθμολογούνται από τους εισηγητές καθηγητές της παρ. 7 του παρόντος άρθρου χωρίς να γνωρίζει ο δεύτερος το βαθμό του πρώτου, ο οποίος είναι καλυμμένος και παραδίνονται στο Διευθυντή.
Ο ένας από τους δύο εισηγητές, κατά τις γραπτές εξετάσεις, πρέπει να είναι ο διδάσκων το οικείο μάθημα κατά το διδακτικό έτος που λήγει εφόσον τούτο είναι δυνατό.
Παρ. 11. Ο Μ.O. των δυο βαθμών, με τους οποίους αξιολογήθηκε το γραπτό δοκίμιο από τους βαθμολογητές, αποτελεί το βαθμό του μαθήματος και καταχωρίζεται στο Ατομικό Δελτίο του μαθητή και το Μητρώο .Μαθητών.
Σε περίπτωση που η διαφορά βαθμολογίας των δυο (2 ) βαθμολογητών είναι μεγαλύτερη από τρεις (3) μονάδες το θέμα παραπέμπεται στην επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου, η οποία αποφαίνεται για τον οριστικό μέσο όρο του γραπτού δοκιμίου.
Παρ. 12. Σε κοινή συνέδρια της εξεταστικής επιτροπής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου εξάγεται κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του παρόντος Π.Δ/τος το ετήσιο αποτέλεσμα του εξεταζόμενου μαθητή και καταχωρίζονται τα βαθμολογικά στοιχεία της εξετάσεως στα οικεία βιβλία.
Παρ. 13. Δευτεροβάθμια κρίση αποτελέσματος γραπτής εξετάσεως, που έγινε από εξεταστική επιτροπή, απαγορεύεται.
Παρ. 14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε προφορική εξέταση που γίνεται για ειδικούς λόγους, αντί της γραπτής εξετάσεως, με την τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος Π. Δ/τος.
Άρθρο 9
Παραπεμπτική εξέταση
Παρ. 1. Η κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος Π. Δ/τος παραπεμπτική εξέταση γίνεται στο σχολείο, στο οποίο φοίτησε ο μαθητής.
Η § 2 τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 580/1982 και Π.Δ. 123/1987
Η § 3 καταργήθηκε με το άρ. 5 του Π.Δ. 429/91
Παρ. 4. Βαθμός της κατά την προηγούμενη παράγραφο εξετάσεως για κάθε μάθημα είναι ο προβλεπόμενος από την παράγραφο 11 του προηγούμενου άρθρου.
Παρ. 5. Μαθητής που υπόκειται σε παραπεμπτική εξέταση και δεν προσέρχεται, χωρίς επαρκή δικαιολογία, να υποστεί την εξέταση αυτήν κατά την καθορισμένη από το σχετικό πρόγραμμα ημέρα και ώρα διεξαγωγής της, θεωρείται ότι έλαβε μέρος στην εξέταση αυτή και βαθμολογείται με τη μονάδα.
Αν ο μαθητής δεν προσέρχεται στην ανωτέρω παραπεμπτική εξέταση από λόγους ανωτέρας βίας επαρκώς αποδεικνυόμενους, διατηρεί το δικαίωμα προσελεύσεως στα πλαίσια της ίδιας ή άλλης Εξεταστικής περιόδου.
Παρ. 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του παρόντος Π. Δ/τος.
Άρθρο 10
Επιλογή θεμάτων των γραπτών εξετάσεων
Παρ. 1. Για όλα τα μαθήματα της Α' ομάδας εκτός από το μάθημα της ξένης γλώσσας για το οποίο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου τα θέματα των γραπτών εξετάσεων επιλέγονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 508/77, όπως αυτές συμπληρώθηκαν από το Π.Δ. 294/80.
Παρ. 2. Στο μάθημα της ξένης γλώσσας ζητείται από τους μαθητές :
α) Η απάντηση σε 4 ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται η κατανόηση του περιεχομένου διδαγμένου κειμένου, που δίνεται πολυγραφημένο ή Γραμμένο στον πίνακα και αποτελείται από 70 - 100 λέξεις στην Α` τάξη και από 100 - 130 λέξεις στις Β' και Γ' τάξεις.
β) Η απάντηση σε 4 παρατηρήσεις, μέσα ή έξω από το κείμενο, σχετικές με τη γραμματική και τη σύνταξη της Ξένης Γλώσσας. Κάθε παρατήρηση αναφέρεται σε διαφορετικό γραμματικό ή συντακτικό φαινόμενο, μπορεί να αναλύεται σε 2 - 3 ερωτήσεις και είναι του τύπου : συμπλήρωση ή τροποποίηση φράσεων ή προτάσεων ή μικρών παραγράφων αντικατάσταση λέξεων ή φράσεων σε προτάσεις.
Οι ερωτήσεις - παρατηρήσεις είναι του επιπέδου των γνώσεων των μαθητών και διανέμονται σ' αυτούς πολυγραφημένες ή αναγράφονται στον πίνακα.
γ) Από τους μαθητές της Β' και Γ' τάξεως στη γραπτή αυτή ανεξέταση ζητείται επιπλέον η γραφή καθ' υπαγόρευση διδαγμένου κειμένου 50 - 70 λέξεων για τον έλεγχο της ορθογραφίας. Από τα παραπάνω αντικείμενα της ανεξετάσεως η κάθε ερώτηση - παρατήρηση στην Α' τάξη βαθμολογείται με μονάδες 0 - 2 1/2.  Στις Β' και Γ' τάξεις κάθε ερώτηση - παρατήρηση βαθμολογείται με μονάδες 0 - 2 και η ορθογραφία με μονάδες 1 - 4. Κανένα γραπτό δε βαθμολογείται με βαθμό κάτω από το 1.
Παρ. 3. Στο μάθημα του Σχεδίου η εξέταση συνίσταται σε ιχνογράφηση ή σχεδίαση ενός αντικειμένου ή θέματος ανάλογου με αυτά που διδάχτηκαν στην οικεία τάξη. Η βαθμολόγηση του μαθητή, που παραπέμπεται στα Καλλιτεχνικά, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 11 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ/τος :
Άρθρο 11
Μαθήματα στα οποία δε γίνονται γραπτές εξετάσεις
Παρ. 1. Δε γίνεται γραπτή εξέταση στα μαθήματα της Β' ομάδας εκτός του Σχεδίου στο μάθημα των Καλλιτεχνικών.
Η παραπεμπτική εξέταση των μαθητών στα μαθήματα αυτά ενεργείται ενώπιον της κατά τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ/τος Επιτροπής. Συνίσταται σε ερωτήσεις επάνω στην κατά τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 9 του παρόντος Π.Δ/τος εξεταζόμενη ύλη καθώς και ασκήσεις και πρακτικές εφαρμογές σχετικές με τα αντικείμενα, που διδάχτηκαν στην οικεία τάξη. Ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της Επιτροπής εξετάσεως αποτελεί το βαθμό ετήσιας προόδου του παραπεμπόμενου μαθητή στα μαθήματα αυτά.
Παρ. 2. ……
Παρ. 3. Τα μαθήματα του Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) και τα μαθήματα Τεχνολογίας, σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν εξετάζονται ούτε βαθμολογούνται.
Άρθρο 12
Επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών της τελευταίας τάξεως
1. Μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου με ετήσιο αποτέλεσμα παραπεμπτικό, προσερχόμενοι στην παραπεμπτική εξέταση απολύονται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7, αλλιώς δεν κρίνονται άξιοι απολύσεως και υποχρεώνονται να προσέλθουν σε επαναληπτική εξέταση.
2. Η εξέταση των μαθητών της προηγούμενης παραγράφου γίνεται στο σχολείο όπου φοίτησαν ή και σε άλλο σχολείο, δημόσιο ή ιδιωτικό, αφού προηγηθεί η κανονική διαδικασία μετεγγραφής.
3.(Όπως αντικαταστάθηκε με την §2 Αρ.2 Π.Δ.580/82)
Στους μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου, που δεν κρίνονται άξιοι απολύσεως ή παραπέμπονται, επιτρέπεται να προσέρχονται σε επαναληπτική εξέταση στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις εξεταστικές περιόδους κάθε σχολικού έτους -εκτός από την περίοδο Ιουνίου του έτους κατά το οποίο φοίτησαν στην τάξη αυτή- και μέχρι να αποκτήσουν τον απολυτήριο τίτλο τους χωρίς την υποχρέωση να φοιτήσουν ξανά
4. Οι επαναληπτικές εξετάσεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται γραπτώς έκτος αν υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από τις κείμενες διατάξεις, στην ύλη όπου εξετάζονται κατά το έτος της εξετάσεως οι μαθητές της Τρίτης (Γ`) τάξεως του Γυμνασίου, όπου γίνεται ή εξέταση.
5. Στις επαναληπτικές εξετάσεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να προσέλθουν οι μαθητές της τελευταίας τάξεως του Γυμνασίου, οι οποίοι δεν άσκησαν το δικαίωμα πού έχουν να φοιτήσουν και πάλι στην ίδια τάξη.
Άρθρο 13
Το άρθρο 13 καταργήθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 429/91 (ΦΕΚ 156 Α`).
Άρθρο 14
Για κάθε σχετικό θέμα, που δε ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.
Στον ίδιο Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου