Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Επίδομα Τακτικής Επιδότησης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μισθωτοί των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε η σύμβαση εργασίας και που έχουν ασφαλισθεί στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορούν με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξουν από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής του στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του).
 Οι περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, επιδοτούνται από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:
• Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.
Αν επιδοτείται για δεύτερη και πλέον φορά:
Ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.
Από 01/01/2013 θα ισχύει και η εξής προϋπόθεση:
Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων.
Επίσης, από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ / ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).
Από 01.01.2013 η διάρκεια επιδότησης έτσι όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί, εξαρτάται πλέον και από τον περιορισμό των 450 (για το 2013) και των 400 (από 01.01. 2014 και εφεξής) ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας για την τετραετία πριν την έναρξη της επιδότησης.

Posted Image
Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.
- Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
- Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Αστυνομική Ταυτότητα του ασφαλισμένου.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ο επιδοτούμενος άνεργος:
• Υποχρεούται μετά την υποβολή της αίτησης για επιδότηση να εμφανίζεται μόνο τον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου επιδότησης στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ. Οι ημερομηνίες που θα παρουσιάζεται στον ΟΑΕΔ, ορίζονται στη σχετική «Απόφαση Επιδότησης» που παραλαμβάνει από την Υπηρεσία.
• Κάθε μήνας επιδότησης θα πιστώνεται αυτόματα στον λογαριασμό του, εφόσον ο δικαιούχος παρουσιάζεται ανελλιπώς και υποχρεωτικά στα χρονικά διστήματα που του έχουν καθοριστεί με την «Απόφαση Επιδότησης».
• Όταν συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης θα πρέπει να ενημερώσει εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της επιδότησης την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
  • Η ενημέρωση μπορεί να γίνει αρχικά με οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή από τον ίδιο προσωπικά ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια πρέπει, και σε εύλογο χρόνο, να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (αναγγελία πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, απόφαση συνταξιοδότησης κ.λ.π.) προκειμένου να ολοκληρωθεί η αναστολή ή διακοπή της επιδότησης.
• Η πίστωση των μηνιαίων επιδομάτων γίνεται πλέον μια φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε εβδομάδας (Παρασκευή).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Οι νόμοι και οι αποφάσεις που καλύπτουν την παροχή της επιδότησης ανεργίας είναι οι εξής:
• ν.δ.2961/1954 (άρθρα 11-38)
• ν.1545/1985 (άρθρα 3-8)
• ν.1836/1989 (άρθρα 15-24)
• ν.1892/1990 (άρθρο 37)
• ν.3552/2007 (άρθρο 5)
• ν.3996/2011 (άρθρο 71 και απόφαση Δ.Σ. ΟΑΕΔ 3701/55/22-11-11)
• ν.3986/2011 (άρθρο 39)

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε
Παρέχεται η δυνατότητα στους επιδοτούμενος ανέργους Έλληνες και γενικότερα σε Ευρωπαίους πολίτες, να μεταφέρουν το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο κράτος μέλος για αναζήτηση εργασίας (βάσει των Κανονισμών 883/2004 και 987/2007, έντυπο U2) με την προϋπόθεση ότι:
• Έχουν εγγραφεί πριν από την αναχώρησή τους στην αρμόδια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση εργασίας και έχουν παραμείνει στη διάθεση των Υπηρεσιών αυτών τουλάχιστον 4 εβδομάδες μετά την έναρξη της ανεργίας τους.
• Έχουν εγγραφεί εντός 7 ημερών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους – Μέλους όπου μεταβαίνουν. Το δικαίωμα μεταφοράς διατηρείται για 3 μήνες, κατά ανώτατο όριο.
Οι εν λόγω ασφαλισμένοι-επιδοτούμενοι άνεργοι μπορούν να μετακινηθούν εκτός από τα τακτικά 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και στις εξής άλλες τέσσερις χώρες: Λιχτενστάιν,ΕλβετίαΝορβηγία και Ισλανδία, οι οποίες συνδέονται με συμβάσεις με την Ε.Ε.
Προσοχή! Οι κανονισμοί της Ε.Ε. ισχύουν και για τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως σε ένα κράτος μέλος της Ε.Ε. και μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

Πηγή : xeniglossa.gr με πληροφορίες απο ΟΑΕΔ

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Τα 20 «δοκιμασμένα» βήματα επιτυχίας για να χάσετε κιλά…αμέσως!

Κάθε μέρα (σχεδόν) εμφανίζονται διάφορα κόλπα και φαεινές ιδέες, που υπόσχονται να μας χαρίσουν το καλλίγραμμο σώμα, που τόσο επιθυμούμε. Τι ισχύει, τι όχι, μπορεί να το…πει μόνο το μέλλον.Ωστόσο, έχουμε συγκεντρώσει για σας τα «δοκιμασμένα» κόλπα, που εγγυώνται την απόλυτη επιτυχία στη μάχη των κιλών.
1. Μην παραλείπετε το πρωινό. Το πρωινό σας προσφέρει την ενέργεια που χρειάζεστε για την υπόλοιπη ημέρα και παράλληλα κρατά τη διατροφή σας υπό έλεγχο.
2. Τσιμπολογήστε αλλά μην καταβροχθίζετε.Βάλτε σε εφαρμογή τον κανόνα των «τριών δαγκωμάτων», ειδικά στο επιδόρπιο. Δηλαδή, τρεις μικρές μπουκιές και μετά το πιρούνι κάτω.
3. Συνεχίστε τις καύσεις. Κατά τη διάρκεια της προπόνηση σας, κάντε διαλείμματα, που δεν ξεπερνούν όμως τα 30 δευτερόλεπτα. Αυτό θα συμβάλλει δραματικά στην γρήγορη καύση των θερμίδων.
4. Αποφύγετε τα σνακ αργά το βράδυ. Όσο δελεαστικά και αν είναι τα μεταμεσονύκτια σνακ, πρέπει να το πάρετε απόφαση ότι κόβονται. Ο λόγος είναι απλός: o μεταβολισμός σας επιβραδύνεται όταν κοιμάστε, με αποτέλεσμα να αποθηκεύει, αντί να καίει το λίπος.
 
5. Μη ξεχνάτε τα βαράκια. Αυξάνοντας τη μυϊκή σας μάζα, τονώνετε παράλληλα τον μεταβολισμό σας με αποτέλεσμα να συμβάλλετε διπλά στη μείωση των περιττών κιλών.
6. Θέλετε αλήθεια αυτό το γλυκό; Πριν καταναλώσετε ένα φαγητό, ρωτήστε τον εαυτό σας, «Είμαι πεινασμένος/η;» Αν η λιγούρα σας δεν προέρχεται από πραγματική πείνα, ό,τι και να καταναλώσετε δε θα σας ικανοποιήσει.
7. Μην αμελείτε τον ύπνο. Έξι με οκτώ ώρες ύπνου τη νύχτα είναι επιβεβλημένες. Ο λόγος είναι, ότι χωρίς αυτές, αυξάνονται τα επίπεδα της ορμόνης της όρεξης, της γκρελίνης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του σωματικού βάρους.
 
8. Σπιτικό γεύμα. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2012, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας, τα άτομα που κάνουν δίαιτα και επιλέγουν να καταναλώνουν σπιτικό φαγητό και όχι έτοιμο (με την ίδια θερμιδική αξία) χάνουν έως και 2,5 κιλά περισσότερα.
9. Εκπαιδεύστε το μυαλό σας. Η δύναμη της θέλησης είναι κλειδί στην απώλεια κιλών. Ο εγκέφαλός σας αντιλαμβάνεται πλήρως τη θέληση για να χάσετε βάρος και βοηθά στην εγκράτεια.
10. Εν αρχή ην τα …χόρτα. Φάτε με τη σωστή σειρά. Εάν τρώτε πρώτα τα λαχανικά θα καταπραΰνετε την πείνα σας με αποτέλεσμα να καταναλώσετε λιγότερα τρόφιμα με υψηλότερη θερμιδική αξία.
11. Σνακ στο έπακρο. Φάτε κάθε τρεις έως τέσσερις ώρες, έτσι θα είναι εξοπλισμένο το σώμα σας και θα αντισταθείτε στους πειρασμούς.
12. Ο στόχος είναι το παν. Αν θέσετε έναν συγκεκριμένο στόχο, για παράδειγμα 5 κιλά για να συμμετέχετε στον επόμενο μαραθώνιο, μπορείτε να αποκτήσετε το κίνητρο εκείνο, που θα σας βοηθήσει να επιμείνετε και να χάσετε τα κιλά σας.
 
13. Κλέψτε μία μέρα. Αντισταθείτε στους πειρασμούς και αναβάλλετέ τους για μία μέρα, που θα ορίσετε εσείς και θα μπορείτε να καταναλώσετε ό, τι θέλετε.
14. Κρατήστε σημειώσεις. Έρευνες έχουν δείξει, ότι τα άτομα που κάνουν δίαιτα μπορούν να χάσουν κατά μέσο όρο έως και 3 κιλά περισσότερα, όταν κρατούν ημερολόγιο με τις τροφές που καταναλώνουν.
15. Ποτέ στο σούπερ μάρκετ με άδειο στομάχι. Γράψτε μία λίστα με όσα πραγματικά χρειάζεστε και πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσετε με μετρητά και μόνο εφόσον είστε χορτάτοι. Έτσι θα αποφύγετε να πέσετε θύμα των πειρασμών σας.
16. Πείτε όχι στα αναψυκτικά. Η τακτική κατανάλωση αναψυκτικών, έστω και των light, κάνει τους μυς να καίνε λιγότερο λίπος, άρα καλό θα ήταν να τα αποφεύγετε.
17. Γεμίστε με φυτικές ίνες και πρωτεΐνες. Απολαύστε λαχανικά, ξηρούς καρπούς, σπόρια και άπαχες πρωτεΐνες. Έτσι θα αισθάνεστε πλήρεις και δεν θα χρειάζεται να καταναλώνετε κενές θερμίδες.
 
18. Μου περνάτε το αλάτι; Ή μήπως όχι; Καλό θα ήταν να βγάλετε από τη διατροφή σας το αλάτι. Κατακρατά τα υγρά του σώματος και συμβάλλει στην αποθήκευση του λίπους.
19. Κάντε το τεστ του μήλου. Εάν δεν είστε πεινασμένοι αρκετά ώστε να φάτε ένα μήλο, τότε δεν πεινάτε αλήθεια.
20. Εμπρός με βήμα ταχύ. 15 λεπτά περπάτημα μετά από κάθε γεύμα, μπορεί εύκολα και γρήγορα να σας απαλλάξει από 100 περιττές θερμίδες.
Πηγή : www.alexiptoto.com

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Νέος γιγαντιαίος πρώτος αριθμός Lehmer – Ramanujan

Ν. Λυγερός, O. Rozier
Στο πλαίσιο της έρευνάς μας στη θεωρία αριθμών, ανακαλύψαμε με την υπολογιστική βοήθεια του P. Deloche - υπολογιστής με 32 πυρήνες αποδείξαμε ότι ο αριθμός Lehmer – Ramanujan τ (6731018) είναι πρώτος αριθμός με 15.834 ψηφία. Η πιστοποίηση διήρκεσε συνολικά 30 ημέρες που αντιστοιχούν σε 892 ημέρες, δηλαδή 2 χρόνια και 5 μήνες. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των ελλειπτικών καμπυλών. Αυτός ο πρώτος αριθμός είναι γιγαντιαίος, αφού έχει περισσότερα από 10.000 ψηφία. Είναι ο τρίτος γιγαντιαίος πρώτος αριθμός που ανακαλύψαμε. Οι άλλοι δύο έχουν 14.703 ψηφία και 26.643 ψηφία. Συνολικά έχουμε πια 53 πρώτους αριθμούς Lehmer – Ramanujan, πράγμα που αποδεικνύει επί του πρακτέου την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας μας για την ανακάλυψη μεγάλων πρώτων αριθμών που δεν έχουν την μορφή του Mersenne. Αυτό το βήμα είναι η υλοποίηση της θεωρητικής μας προσέγγισης. Τώρα η έρευνά μας συνεχίζεται και με άλλους συνεργάτες, οι οποίοι είναι: Δ. Κάτσιος, Κ. Κάτσιος, Γ. Πολίτης, Κ. Σταμπολίδου, Ν. Χατζηγεωργίου, με μεγαλύτερους υποψήφιους πρώτους αριθμούς Lehmer – Ramanujan.


Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Αρβανιτόπουλος: Άρση της επιστράτευσης των καθηγητών

Όσοι προκαλούν αστάθεια, θα πρέπει να καταδικαστούν τονίζει σε συνέντευξή του ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος.
 
 
 

 
«Αίρεται η επιστράτευση των καθηγητών» σημειώνει ο υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με αφορμή τη σημερινή κοινοποίηση των βαθμολογιών για τις εισαγωγικές εξετάσεις, τονίζει:

«Κατ΄αρχήν, θέλω να πω ότι προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε συνθήκες ομαλότητας για να μπορέσουν τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο στη ζωή μας, είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία στη ζωή τού κάθε νέου και της κάθε νέας. Εμείς προσπαθήσαμε και διασφαλίσαμε την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων και γι αυτό καταφύγαμε σε ένα δύσκολο, αλλά επιβεβλημένο, μέτρο όπως αυτό της επιστράτευσης, η οποία φυσικά την ερχόμενη εβδομάδα θα λήξει γιατί δεν υπάρχει μετά το πέρας των εξετάσεων κανένας λόγος να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς της επιστράτευσης.
Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι νέοι και οι νέες που έδωσαν τον αγώνα τους, έδωσαν τη μάχη τους, άλλοι έχουν επιτύχει καλά αποτελέσματα, άλλοι λιγότερα καλά, η ζωή έτσι είναι. Αυτοί που σημείωσαν λιγότερο καλά αποτελέσματα θα πρέπει να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους γιατί έχουν πάντα την ευκαιρία να αγωνιστούν ξανά και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Συνεπώς, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους και να ευχηθούμε όλοι να μπούμε σε μια καλή νέα σχολική χρονιά.
«Όσοι προκαλούν αστάθεια αυτή την εποχή, θα πρέπει να καταδικαστούν» τόνισε επίσης ο κ.Αρβανιτόπουλος, και προσθέτει: «Δεν πρέπει να συζητάμε για εκλογές. Ο τόπος έχει ανάγκη από σταθερότητα, από αλλαγές, από την προώθηση του κυβερνητικού έργου για να μπορέσουμε να βγούμε στο ξέφωτο».
Ο υπουργός Παιδείας σημειώνει ότι «αυτό που προέχει είναι η σταθερότητα της χώρας. Σταθερότητα στην πολιτική κονίστρα, σταθερότητα στην οικονομία. Αυτό το έχει ανάγκη η χώρα. Έχει ανάγκη να συνεχιστούν οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Η κυβέρνηση, ο οποία εξελέγη με αυτή την εντολή από τον ελληνικό λαό, πρέπει να συνεχίσει την πορεία της με ορίζοντα τετραετίας».
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ο κ. Αρβανιτόπουλος σημειώνει: «Αν υπάρξει η αποχώρηση, όπως ακούγεται, της ΔΗΜΑΡ -γιατί δεν έχουμε και απολύτως καταλάβει ποιες είναι οι προθέσεις της- αν υπάρξει απόσυρση των υπουργών που έχει υποδείξει η ΔΗΜΑΡ, προφανώς θα υπάρξει αντικατάσταση. Επομένως, θα υπάρξει ανασχηματισμός».
ΕΡ: Πολλοί λένε, κύριε υπουργέ, ότι η κυβέρνηση εξασθενεί μετά την επαπειλούμενη αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ.
«Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα, υπάρχει ένα προγραμματικό πλαίσιο, υπάρχει η βούληση η κυβέρνηση να συνεχίσει το έργο της, να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και από εκεί και πέρα θα πρέπει να αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη, που θα έχουν τα πράγματα, να δούμε το νέο σχήμα, που αντιλαμβάνομαι ότι θα πάρει σάρκα και οστά και να συνεχίσουμε με τους ίδιους ρυθμούς».
ΕΡ: Το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών απομακρύνεται;
«Δεν πρέπει να συζητάμε για εκλογές. Ο τόπος έχει ανάγκη από σταθερότητα, από αλλαγές, από την προώθηση του κυβερνητικού έργου για να μπορέσουμε να βγούμε στο ξέφωτο. Να μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε τις θυσίες που έχουμε κάνει όλοι οι Έλληνες πολίτες, για να μπορέσει η χώρα να βγει από το αδιέξοδο, να βγει από την κρίση και να βαδίσουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Συνεπώς, όσοι προκαλούν αστάθεια αυτή την εποχή θα πρέπει να καταδικαστούν».

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2013 – ΒΑΘΜΟΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΜΟΡΙΑ - Οδηγίες για το μηχανογραφικο


ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2013 –  ΒΑΘΜΟΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΜΟΡΙΑ - Οδηγίες για το μηχανογραφικό 


Δείτε την βαθμολογία των Πανελλαδικών 2013 .

results.minedu.gov.gr αποτελέσματα Πανελλήνιες 2013

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Βαθμοί Πανελληνίων 2013 μετατροπή σε μόρια

Μηχανογραφικό 2013 ποιες σχολές περιλαμβάνονται

Επισυνάπτονται οι σχολές του νέου Ακαδημαϊκού Χάρτη της Χώρας κατανεμημένα ανά επιστημονικό πεδίο, καθώς και τα Τμήματα που τίθενται σε μεταβατικότητα.  Ο νέος Ακαδημαϊκός Χάρτης διαθέτει πλέον 405 Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συνολικά, έναντι 534 Τμημάτων πριν την εφαρμογή του Σχεδίου «Αθηνά», δηλαδή ο αριθμός αυτών που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν είναι 129.

Τμήματα AEI/TEI του νέου Ακαδημαϊκού Χάρτη της Χώρας κατανεμημένα ανά επιστημονικό πεδίο
Τμήματα που τίθενται σε μεταβατικότητα
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2013 ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2013 ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ 

Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2012 - 2013, Τάξη: Β - Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΌνομαΌνομαΜέσοςΧαρακτηρισμ
α/αΕπώνυμοΌνομαΠατέραΜητέραςΌροςΜέσου Όρου
1ΒενετικίδουΜαρίαΧαράλαμποςΕλισάβετ20Άριστα
2ΓώταΒασιλική ΒαλασίαΚωνσταντίνοςΑικατερίνη20Άριστα
3ΖηλιασκούδηςΙσίδωροςΔημήτριοςΔέσποινα20Άριστα
4ΚολυπέτρηςΓεώργιοςΝικόλαοςΕλευθερία20Άριστα
5ΝτουμανόπουλοςΝικόλαοςΘωμάςΜαρία20Άριστα
6ΓιαννοπούλουΙφιγένειαΒασίλειοςΙωάννας19 12/13Άριστα
7ΓιτόπουλοςΓεώργιοςΣτέφανοςΜαρία19 12/13Άριστα
8ΤάστεμηρΕυριδίκηΑναστάσιοςΟλυμπία19 12/13Άριστα
9ΓκιορτζήςΙωάννηςΕμμανουήλΜαρία19 11/13Άριστα
10ΔαμιανίδουΜαρία ΙωάνναΑλέξανδροςΧρυστάλλα19 11/13Άριστα
11ΜαυρίδηςΙωάννηςΓεώργιοςΓεωργία19 11/13Άριστα
12ΠροκοπίουΙωάννηςΑθανάσιοςΟυρανία19 11/13Άριστα
13ΖούτηςΔημήτριοςΣταύροςΧαρούλα19 10/13Άριστα
14ΛιανίδουΑντωνίαΔημήτριοςΜαρία19 10/13Άριστα
15ΤσιότραςΑθανάσιοςΓεώργιοςΚωνστάντζα19 9/13Άριστα
16ΦιλίππουΚων/νοςΦίλιπποςΔήμητρα19 9/13Άριστα
17ΑράβαΕλένηΓεώργιοςΕυανθία19 8/13Άριστα
18ΒαφειάδουΘεοδώραΝικόλαοςΕυαγγελία19 8/13Άριστα
19ΚυριαζοπούλουΕυπραξίαΚωνσταντίνοςΕλένη19 8/13Άριστα
20ΝαθαναήλΓεώργιοςΑνδρέαςΜάρθα19 8/13Άριστα
21ΤζίμπουλαςΝικόλαος ΕμμανουήλΚωνσταντίνοςΓλυκερία19 8/13Άριστα
22ΚύρτσιουΜαρίαΣτέργιοςΓεωργία19 7/13Άριστα
23ΦιλοσίδηςΣταύροςΧαράλαμποςΜάρθα19 7/13Άριστα
24ΡίζοςΚωνσταντίνοςΚωνσταντίνοςΧαρίκλεια19 5/13Άριστα
25ΤσιομπάνογλουΑικατερίνηΠαναγιώτηςΜερσίνα19 5/13Άριστα
26ΜιχαηλίδουΔέσποιναΓεώργιοςΓεωργία19 4/13Άριστα
27ΠαπαδημητρίουΑνναΑθανάσιοςΠαρασκευή19 4/13Άριστα
28ΓριατσιάνουΑγγελίνα ΧαράΘωμάςΒαρβάρα19 3/13Άριστα
29ΤορλακίδηςΕλευθέριοςΠαναγιώτηςΣταυρούλα19 3/13Άριστα
30ΧονδροματίδουΑνατολήΣτυλιανόςΑναστασίας19 3/13Άριστα
31ΣουλιώτουΝικολέταΚωνσταντίνοςΜαρία19 1/13Άριστα
32ΙορδανίδηςΔημήτριοςΙορδάνηςΣτυλιανή19Άριστα
33ΜάνιαΕλένηΓεώργιοςΒασιλική19Άριστα
34ΤσεγκελίδηςΔημήτριος ΡαφαήΓεώργιοςΑργυρώ19Άριστα
35ΚουζούπηςΧρήστοςΙωάννηςΓεωργία18 11/13Άριστα
36ΝεστοροπούλουΧριστίναΔημήτριοςΕυαγγελία18 11/13Άριστα
37ΤσαλουχίδουΕλεονώρα ΣτεφανίαΠαντελήςΑθανασία18 11/13Άριστα
38ΓεωργιάδηςΕυστράτιοςΓεώργιοςΦωτεινή18 8/13Άριστα
39ΤρικαλόπουλοςΔημήτριοςΘωμάςΒαρβάρα18 7/13Άριστα
       
     

Αριστεία - Βραβεία - Σχολικό Έτος 2012 - 2013, Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

α/αΕπώνυμοΌνομαΠατέραΜητέραςΌροςΜέσου Όρου
1ΒελέντζαΣοφίαΙωάννηςΙωάννα20Άριστα
2ΜπακιρτζήΕλισάβετΧρήστοςΘεανώ20Άριστα
3ΧριστοδουλίδουΣτεφανίαΠολυχρόνηςΠαναγιώτα20Άριστα
4ΚαραγιάννηςΙωάννης-ΝικόλαοςΑλέξανδροςΓεσθημανή19 12/13Άριστα
5ΚορδάτοςΣτέφανοςΠαναγιώτηςΆννα19 12/13Άριστα
6ΚοτρίδουΕλίζαΑνδρέαςΤριανταφυλλιά19 12/13Άριστα
7ΠραματάροφΑλεξάντερΝικολάϊΜαρία19 12/13Άριστα
8ΤσιλιγκερίδηςΓεώργιοςΧαράλαμποςΕλένη19 12/13Άριστα
9ΖιάκαςΓεώργιοςΚωνσταντίνοςΘωμαΐτσα19 11/13Άριστα
10ΚωτούληΓεωργίαΚωνσταντίνοςΣουέλα - Ελένη19 11/13Άριστα
11ΣοφοπούλουΕυαγγελίαΚωνσταντίνοςΚαλλιόπη19 11/13Άριστα
12ΑμπντίουΆντζελαΝτουρίμΜιράντα19 10/13Άριστα
13ΛαζαρίδουΙωάνναΕυστάθιοςΑικατερίνη19 10/13Άριστα
14ΜπιζιούραςΑλέξανδροςΔημήτριοςΘεοδώρα19 10/13Άριστα
15ΒασιλειάδουΔήμητραΙωάννηςΕύα19 9/13Άριστα
16ΚεχαγιάςΣίμωνΑθανάσιοςΆννα19 9/13Άριστα
17ΛίλιαΑικατερίνηΠέτροςΠολυξένη19 9/13Άριστα
18ΧατζηιωαννίδουΕλένηΒασίλειοςΑικατερίνη19 8/13Άριστα
19ΑλεξανδροπούλουΕυαγγελίαΙωάννηςΕυμορφία19 7/13Άριστα
20ΤζίκαΙωάνναΓκαζμίρΣονιέλα19 7/13Άριστα
21ΜαστορόπουλοςΣτέργιοςΆγγελοςΕυθυμία19 6/13Άριστα
22ΜπαλτατζίδουΒαρβάραΙωάννηςΜαρία19 6/13Άριστα
23ΜπαρμπέρηςΑθανάσιοςΝικόλαοςΑγνή19 6/13Άριστα
24ΟργαντζόγλουΜαρίαΧρήστοςΧαρίκλεια19 6/13Άριστα
25ΠαπανικολάουΑγγελικήΓεώργιοςΣοφία19 5/13Άριστα
26ΤροχίδουΖαφειρώΑναστάσιοςΣουμέλα19 5/13Άριστα
27ΤουφεξήςΧαράλαμποςΠρόδρομοςΑιμιλία19 4/13Άριστα
28ΜπάγιοςΖήσηςΝικόλαοςΑγγελική19 3/13Άριστα
29ΜπαλτατζίδηςΧαράλαμποςΙωάννηςΜαρία19 3/13Άριστα
30ΣτολτίδηςΑλέξανδροςΝικόλαοςΣοφία19 3/13Άριστα
31ΤσέουΚωνσταντίναΓρηγόριοςΠηνελόπη19 3/13Άριστα
32ΧωλίδουΜαρία-ΕλένηΜιλτιάδηςΕλευθερ'ια19 3/13Άριστα
33ΧατζηκώσταΑντωνίαΑλέξανδροςΕλένη19 2/13Άριστα
34ΚυριαζοπούλουΔιονυσίαΚωνσταντίνοςΕλένη19Άριστα
35ΜπαρπαρούσηςΜιχαήλ- ΆγγελοςΚωνσταντίνοςΧριστοφορούλα19Άριστα
36ΜακρήςΓεώργιος ΓεράσιμοςΣτέργιοςΕλένη18 12/13Άριστα
37ΤζουβάραΘεοδότα-ΔέσποιναΧρήστοςΑθηνά18 12/13Άριστα
38ΙωάννουΙωάννηςΒασίλειοςΧαρίκλεια18 11/13Άριστα
39ΠαναγιωτίδουΟυρανίαΑντώνιοςΕυσταθία18 10/13Άριστα
40ΣιδηρόπουλοςΑριστείδηςΙωακείμΒασιλική18 10/13Άριστα
41ΔεληγιαννίδουΚωνσταντίναΓιάτσεκΑνατολή18 8/13Άριστα
42ΤσιλιγγερίδηςΕμμανουήλΝικόλαοςΣοφία18 8/13Άριστα
43ΜουλοπούλουΕλένηΜιχαήλΒαρβάρα18 7/13Άριστα